skip to Main Content

10 قانون استایل برای آقایان با قد کوتاه

چگونه بلندتر به نظر برسم؟ اگر قد شما هم کوتاه است، ممکن است گاهی با حسرت به افراد قد بلند نگاه کنید و پیش خودتان می‌گویید کاش قدتان مثل آنها بود. خانم‌های قد کوتاه معمولا از کفش پاشنه بلند برای…

Read More
Back To Top