skip to Main Content

دوک من از طریق چه باربری هایی محصولات خود را ارسال می کند؟

در حال حاضر، سایت دوک من ارسال اجناس شهرستان را از طریق شرکت های باربری وطن، نوبشری، مهرایران، عصر ترقی، پیام شمس، بهار انجام می دهد. همچنین ارسال اجناس تهران توسط وانت و پیک موتوری انجام می شود.

Back To Top