skip to Main Content

آیا می توانم برای ارسال کالا، باربری را خودم انتخاب کنم؟

بله، شما می توانید در صفحه پروفایل شخصی، متناسب با آدرس شما، باربری هایی که شهر شما را پوشش میدهند، نمایش داده می شود و شما می توانید باربری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

Back To Top