skip to Main Content

چگونه می توانم سفارش خود را لغو کنم؟

شما باید با مراجعه به صفحه تماس با ما و تکمیل و ارسال درخواست خود بابت لغو سفارش از فرم موجود استفاده نموده تا تیم پشتیبانی دوک من در اولین فرصت، آن را بررسی و به شما پاسخ دهند.

Back To Top